Укуктук маалымат
Агентттиктин сайтына жайгашкан ар бир материал объективдүү болуп, автордук укукка ээ. Маалыматтарды колдонуу үчүн КирТАГ маалымат агенттигине шилтеме берилиши керек. Интернет каражаттары www.kyrtag.kg сайттына шилтеме берсе да болот. Материалды таратуу, публикага жайылтуу, эфирге берүү, кабельдик каналдарда пайдалануу, которуу, кайра иштеп чыгуу жана колдонуунун башка мыйзвамсыз түрлөрү үчүн колдонуучу КПнын мыйзамынын алдында жоопкерчиликке тартылат. Материалга кандайдыр бир өзгөртүү же толуктоо киргизүү алдында агенствого цитата келтириш керек, ошондой эле маалыматтык агенттик жарыялаган материалдын мазмунун өзгөртүүгө тыюуу салынат.

Агенттиктин фото/видео/аудио материалдарын коммерциялык максатта колдонуу үчүн жазуу же онлайн түрүндө агенттик менен атайын келишим түзүлүшү керек.

Агенттик сатып алынган маалыматтарды колдонуу, бирөөнүн укугун тебелөө же мүлкүн тартып алуу дегенди билдирбейт деп эсептейт.